Urząd Gminy Kowale Oleckie

 

Urząd Gminy Kowale Oleckie

19-420 Kowale Oleckie
ul. Kościuszki 44
NIP: 847-10-01-440

tel. (0*87) 523 82 09, 79, 74
fax. (0*87) 523 82 79
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wchodząc na nasze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dowiedz się o nich więcej...

 
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Kowale Oleckie, dnia 27 maja 2015 roku

 

ZAWIADOMIENIE

o konsultacjach społecznych

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.),

Wójt Gminy Kowale Oleckie

podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z:

projektem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kowale Oleckie” wraz
z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kowale Oleckie”.

Miejsce w którym można zapoznać się z dokumentacją:

Opiniowane dokumenty są wyłożone do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 44, 19 – 420 Kowale Oleckie, pokój nr 8 i są dostępne w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30), tel. 087 523 82 79 wew. 39).

Przedmiotowe dokumenty zostały podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich: bip.gmina.kowale.fr.pl, na stronie internetowej Gminy Kowale Oleckie: www.kowale.fr.pl.

Możliwość, termin oraz sposób i miejsce składania uwag i wniosków:

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanych dokumentów oraz składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 27.05.2015 r. do dnia 18.06.2015 r.
w jednej z następujących form:

Ø w formie pisemnej poprzez uzupełnienie formularza zgłaszania uwag i jego przesłaniu na adres: Urząd w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 44, 19 – 420 Kowale Oleckie,

Ø za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez uzupełnienie formularza zgłaszania uwag i jego przesłaniu na adres e – mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub geodeta @kowale.fr.pl, bez konieczności opatrywania go bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.),

Ø osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich, sekretariat (pokój nr 15),
w godzinach pracy urzędu (7.30 – 15.30).

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wszelkie uwagi i wnioski do przedmiotowych dokumentów powinny być przesyłane za pomocą formularza zgłaszania uwag.

Organ właściwy do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kowale Oleckie.

Załączniki:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kowale Oleckie.

Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kowale Oleckie.

 

Formularz zgłaszania uwag i wniosków.

ZAŁĄCZNIKI

 
Sprawozdanie wójta gminy kowale oleckie z realizacji programu współpracy Gminy kowale oleckie w 2014 r. z organizacjami pozarządowymi oraz l podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego l

Treść sprawozdania dostępna na BIP

 
Zarządzenie Nr Or.0050.34.2015 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kowale Oleckie w 2015 roku, przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publiczny

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., póz. 1118, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., póz. 594 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kowale Oleckie Nr XXII/156/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie określenia trybu i zasad postępowania w zakresie udzielania dotacji na realizację zadań własnych Gminy poprzez samorząd gminny podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, uchwały Rady Gminy Kowale Oleckie Nr RG.0007.4.2014 z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowale Oleckie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok i uchwały Rady Gminy Kowale Oleckie Nr RG.0007.23.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmian do budżetu Gminy Kowale Oleckie na 2015 rok, zarządza się co następuje:

§1

I. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w 2015 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w zakresie:

1. Zadania z zakresu ochrony zdrowia - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku letniego i zimowego z elementami profilaktyczno-socjoterapeutycznymi w formie półkolonii, kolonii, obozów, zimowisk. - kwota dotacji 35 000,00zł;

2. Zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - działania integracyjne poprzez organizację festynów, spotkań i wycieczek integracyjnych - kwota dotacji 2 000,00zł;

II. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

§2

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

3) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE

 
Wybory Prezydenta 10 maja 2015 r.

 
Informacja - „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kowale Oleckie”

INFORMACJA

 

Gmina Kowale Oleckie informuje, że realizacja projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kowale Oleckie” jest dofinansowana na podstawie umowy Nr POIS.09.03.00-00-367/13-00,  pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie a Gminą Kowale Oleckie, w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Kwota dofinansowania wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych, co stanowi 16 937,10 zł.

 
Mobilny Punkt Informacji Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 08.05.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich odbędzie się dyżur konsultantów Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat dotacji unijnych zapraszamy w godzinach 10:30-13:30.

Adres siedziby:

URZĄD GMINY W KOWALACH OLECKICH
Kościuszki 44

19- 420 KOWALE OLECKIE


Dodatkowe informacje można uzyskać w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Ełku,
telefon:
87 734 11 10

Serdecznie zapraszamy.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 i budżetu państwa, realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego

 
Informacja Wójta Gminy Kowale Oleckie o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów położonych na terenie Gminy Kowale Oleckie

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2014 poz. 1153 ze zm.) – informuję, że w okresie od dnia 01 kwietnia 2015 r. do dnia 30 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 44, pokój nr 8w godzinach pracy urzędu, na okres 60 dni, zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasów, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na obszarze Gminy Kowale Oleckie.

 

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w miejscu jego wyłożenia. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

 

Jednocześnie informuję, że w dniu 16 kwietnia 2015 r. w godz. 9.00 – 12.00 w budynku Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich, przy ul. Kościuszki 44, w sali konferencyjnej, wykonawca planu, tj.  Pan Krzysztof Janczulewicz, Urządzanie Lasu i Obiektów Rolno – Leśnych,  w ramach konsultacji społecznych, udzielał będzie zainteresowanym właścicielom lasów informacji i składał wyjaśnienia do zapisów zawartych w wyłożonym planie. Proszę nie traktować dnia konsultacji społecznych z przedstawicielem wykonawcy jako jedynego dnia, w którym można zapoznać się z projektem planu. Zaznaczam – plan będzie wyłożony w gminie 60 dni.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

 

Kowale Oleckie, dnia 27 marca 2015 roku

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 10