Urząd Gminy Kowale Oleckie

 

Urząd Gminy Kowale Oleckie

19-420 Kowale Oleckie
ul. Kościuszki 44
NIP: 847-10-01-440

tel. (0*87) 523 82 09, 79, 74
fax. (0*87) 523 82 79
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wchodząc na nasze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dowiedz się o nich więcej...

 
Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test

Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test –

akcja profilaktyczna Krajowego Centrum ds. AIDS

Z okazji zbliżających się WALENTYNEK, obchodzonych 14 lutego, Krajowe Centrum
ds. AIDS zachęca przede wszystkim młode, ale pełnoletnie osoby do wykonania testu w kierunku HIV.

Na co dzień troszczymy się o zdrowie – zarówno swoje własne, jak i naszego Walentego lub naszej Walentynki. Dlaczego więc nie wykonać testu w kierunku HIV? Nie powinien być to test wierności partnera czy partnerki, ale standardowy element budowania poczucia bezpieczeństwa w związku.

Lista wszystkich punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD), w których można bezpłatnie, anonimowo i bez skierowania zrobić test w kierunku HIV, znajduje się na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl.

Jednym z elementów walentynek jest wzajemne wręczanie sobie upominków. Z myślą
o tym Krajowe Centrum ds. AIDS przygotowało elektroniczną pocztówkę z krótką informacją o testowaniu, którą można wysłać wybranej osobie. Wystarczy jedynie wpisać życzenia i adresata w edytowalną wersję kartki, a następnie dołączyć ją do wiadomości
e-mail. Kartkę walentynkową można pobrać ze strony www.aids.gov.pl.

Wierzymy, że wspólnie uda nam się skutecznie zachęcać do testowania i tym samym promować prozdrowotne zachowania.

Projekt graficzny i hasło powstały w wyniku konkursu zorganizowanego dla uczniów szkół ponadpodstawowych przez Krajowe Centrum ds. AIDS w 2013 r. Autorką grafiki jest Ida Kwaśnica, a pomysłodawcą hasła zachęcającego do wykonania testu – Kacper Lasota.

Dodatkowych informacji w tej sprawie udzielają:

Iwona Gąsior, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 22 331 77 82

 

Anna Kaczmarek, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 22 331 77 81


 
Konkurs "Pamiątka regionu Warmii i Mazur"

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie Pamiątka regionu Warmii i Mazur.

Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej stuzącej promocji regionu.

Praca ma nawiązywac do charakterystyki regionu a także jego dziedzictwa kulturowego.

Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w wysokości:

I Nagroda - 3000 zł

II Nagroda-2000 zł

III Nagroda- 1000 zł

Ostateczny termin składania prac upływa 30 czerwca 2015.

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajdują się na stronie www.warmia.mazurv.plzakładce Turystyka i Promocja.

 

 
„Multimedialny Przewodnik po Gminie Kowale Oleckie"

Gmina Kowale Oleckie

zaprasza do bezpłatnego udziału w szkoleniu

które odbędzie się w dniu 11 luty 2015 r. w godz. 13-17 (z przerwami na kawę)

w Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich ul. Kościuszki 46

„Multimedialny Przewodnik po Gminie Kowale Oleckie"

Tematyka szkolenia:

Ø prezentacja Multimedialnego Przewodnika po Gminie Kowale Oleckie, nauka korzystania z niego i wykorzystania do promocji gminy,

Ø zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

Ø pozyskiwanie funduszy zewnętrznych (dofinansowań unijnych),

Ø ekologia i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Podczas szkolenia istnieje możliwość zadawania pytań oraz omówienie przez wykładowcę wskazanego zagadnienia.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zgłaszanie się do pracownika Kafejki Internetowej GCK lub kontakt telefoniczny pod nr: 87-523-82-21,

bądź e–mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W zgłoszeniu mailowym proszę podać: imię i nazwisko oraz nr telefonu.

Szkolenie odbywa się w ramach projektu pt. "Wzrost atrakcyjności obszaru Gminy Kowale Oleckie oraz LGD, dzięki optymalnemu wykorzystaniu potencjału turystycznego i społeczno-gospodarczego poprzez utworzenie interdyscyplinarnej platformy informacyjnej w postaci Multimedialnego Przewodnika."

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013 Osi 4 LEADER.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

 

 
Informacja dla przedsiębiorców w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych

Pisemne oświadczenie o wysokości sprzedaży alkoholu za rok poprzedni stanowi podstawę do obliczenia wysokości opłaty w roku bieżącym – na zasadach określonych w art. 11¹ ust. 5
i 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.). Wartość sprzedaży obliczana jest oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu. Oświadczenie składa się w bezwzględnie nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia. Nie istnieje możliwość przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia. W przypadku niezłożenia oświadczenia w ww. terminie organ zezwalający stwierdza wygaśnięcie zezwolenia (zezwoleń) – art. 18 ust.12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.). W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu organ zezwalający cofa zezwolenie (zezwolenia) – art. 18 ust.12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.) Jako wartość brutto sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną przedsiębiorcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
Opłaty:

L.p.

Rodzaj sprzedawanych napojów alkoholowych

Opłata podstawowa (pobierana w przypadku gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła progu ustawowego)

Opłata podwyższona (pobierana w przypadku gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła próg ustawowy)

1.

o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa

przy wartości sprzedaży do 37 500,00 zł – opłata wynosi 525,00 zł

przy wartości sprzedaży powyżej 37 500,00 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

2.

o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

przy wartości sprzedaży do 37 500,00 zł – opłata wynosi 525,00 zł

przy wartości sprzedaży powyżej 37 500,00 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

3.

o zawartości powyżej 18% alkoholu

przy wartości sprzedaży do 77 000,00 zł – opłata wynosi 2 100,00 zł

przy wartości sprzedaży powyżej 77 000,00 zł – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

Opłaty dokonuje się w bezwzględnie nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia
i podobnie jak w przypadku oświadczenia, nie istnieje możliwość przywrócenia terminu do zapłaty.
Przedsiębiorca ma możliwość dokonania opłaty rocznej w trzech równych ratach:
termin zapłaty I raty – do 31 stycznia,

termin zapłaty II raty – do 31 maja,

termin zapłaty III raty – do 30 września.

W roku nabycia bądź utraty ważności zezwolenia nie istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty. Opłata dokonywana jest w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Z dniem 1 lipca 2011 r. przedsiębiorcy nie mają obowiązku posiadania zaświadczenia wydanego przez gminę, potwierdzającego dokonanie opłaty. Podstawa prawna zmiany: art. 5 pkt. 4 lit. b ustawy z 25 marca 2011 roku o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r., Nr 106, poz. 622 ze zm.).

Załączniki:

 

Oświadczenie.

 
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Podmioty uprawnione do otrzymania zwrotu podatku akcyzowego:

1. Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu.

2. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym (za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zakrzewione lub zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza).

3. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu (np. dzierżawcy)

4. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego został określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz. U. poz. 789) i jest dostępny w Referacie Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, Ewidencji Działalności Gospodarczej, pokój nr 8 oraz na stronie internetowej: www.minrol.gov.pl. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Wniosek o zwrot podatku składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zależności od położenia gruntów rolnych w terminach: od dnia 1 lutego
do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji wójta będzie odbywać się
w następujących terminach:

1 Od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone
w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego,

2.Od dnia 1 października do 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia.

 

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2015 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1669), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (0,95 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Z wzorem wniosku i dodatkowymi informacjami można zapoznać się pod adresem: http://www.minrol.gov.pl/pol/Aktowka/Ogloszenia/Zwrot-podatku-akcyzowego

 

Załączniki:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

 

 

 
Mobilny Punkt Informacji Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 27.01.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich odbędzie się dyżur konsultantów Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat dotacji unijnych zapraszamy w godzinach 10:30-13:30.

Adres siedziby:

URZĄD GMINY W KOWALACH OLECKICH
Kościuszki 44

19- 420 KOWALE OLECKIE


Dodatkowe informacje można uzyskać w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Ełku,
telefon:
87 7341109

Serdecznie zapraszamy.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 i budżetu państwa, realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego

 
Harmonogram odbioru odpadów segregowanych na terenie Gminy Kowale Oleckie w 2015 r.

Odpady segregowane

9, 23 stycznia 2015 r.

10, 24 lipca 2015 r.

6, 20 lutego 2015 r.

7, 21  sierpnia 2015 r.

6, 20 marca 2015 r.

4, 18 września 2015 r.

3,17 kwietnia 2015 r.

9, 23 października 2015 r.

8, 22 maja 2015 r.

6, 20 listopada 2015 r.

5, 19 czerwca 2015 r.

4, 18 grudnia 2015 r.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 8