Urząd Gminy Kowale Oleckie

 

Urząd Gminy Kowale Oleckie

19-420 Kowale Oleckie
ul. Kościuszki 44
NIP: 847-10-01-440

tel. (0*87) 523 82 09, 79, 74
fax. (0*87) 523 82 79
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wchodząc na nasze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dowiedz się o nich więcej...

 
„Multimedialny Przewodnik po Gminie Kowale Oleckie"

Gmina Kowale Oleckie

zaprasza do bezpłatnego udziału w szkoleniu

które odbędzie się w dniu 11 luty 2015 r. w godz. 13-17 (z przerwami na kawę)

w Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich ul. Kościuszki 46

„Multimedialny Przewodnik po Gminie Kowale Oleckie"

Tematyka szkolenia:

Ø prezentacja Multimedialnego Przewodnika po Gminie Kowale Oleckie, nauka korzystania z niego i wykorzystania do promocji gminy,

Ø zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

Ø pozyskiwanie funduszy zewnętrznych (dofinansowań unijnych),

Ø ekologia i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Podczas szkolenia istnieje możliwość zadawania pytań oraz omówienie przez wykładowcę wskazanego zagadnienia.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zgłaszanie się do pracownika Kafejki Internetowej GCK lub kontakt telefoniczny pod nr: 87-523-82-21,

bądź e–mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W zgłoszeniu mailowym proszę podać: imię i nazwisko oraz nr telefonu.

Szkolenie odbywa się w ramach projektu pt. "Wzrost atrakcyjności obszaru Gminy Kowale Oleckie oraz LGD, dzięki optymalnemu wykorzystaniu potencjału turystycznego i społeczno-gospodarczego poprzez utworzenie interdyscyplinarnej platformy informacyjnej w postaci Multimedialnego Przewodnika."

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013 Osi 4 LEADER.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

 

 
Informacja dla przedsiębiorców w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych

Pisemne oświadczenie o wysokości sprzedaży alkoholu za rok poprzedni stanowi podstawę do obliczenia wysokości opłaty w roku bieżącym – na zasadach określonych w art. 11¹ ust. 5
i 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.). Wartość sprzedaży obliczana jest oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu. Oświadczenie składa się w bezwzględnie nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia. Nie istnieje możliwość przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia. W przypadku niezłożenia oświadczenia w ww. terminie organ zezwalający stwierdza wygaśnięcie zezwolenia (zezwoleń) – art. 18 ust.12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.). W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu organ zezwalający cofa zezwolenie (zezwolenia) – art. 18 ust.12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.) Jako wartość brutto sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną przedsiębiorcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
Opłaty:

L.p.

Rodzaj sprzedawanych napojów alkoholowych

Opłata podstawowa (pobierana w przypadku gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła progu ustawowego)

Opłata podwyższona (pobierana w przypadku gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła próg ustawowy)

1.

o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa

przy wartości sprzedaży do 37 500,00 zł – opłata wynosi 525,00 zł

przy wartości sprzedaży powyżej 37 500,00 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

2.

o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

przy wartości sprzedaży do 37 500,00 zł – opłata wynosi 525,00 zł

przy wartości sprzedaży powyżej 37 500,00 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

3.

o zawartości powyżej 18% alkoholu

przy wartości sprzedaży do 77 000,00 zł – opłata wynosi 2 100,00 zł

przy wartości sprzedaży powyżej 77 000,00 zł – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

Opłaty dokonuje się w bezwzględnie nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia
i podobnie jak w przypadku oświadczenia, nie istnieje możliwość przywrócenia terminu do zapłaty.
Przedsiębiorca ma możliwość dokonania opłaty rocznej w trzech równych ratach:
termin zapłaty I raty – do 31 stycznia,

termin zapłaty II raty – do 31 maja,

termin zapłaty III raty – do 30 września.

W roku nabycia bądź utraty ważności zezwolenia nie istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty. Opłata dokonywana jest w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Z dniem 1 lipca 2011 r. przedsiębiorcy nie mają obowiązku posiadania zaświadczenia wydanego przez gminę, potwierdzającego dokonanie opłaty. Podstawa prawna zmiany: art. 5 pkt. 4 lit. b ustawy z 25 marca 2011 roku o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r., Nr 106, poz. 622 ze zm.).

Załączniki:

 

Oświadczenie.

 
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Podmioty uprawnione do otrzymania zwrotu podatku akcyzowego:

1. Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu.

2. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym (za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zakrzewione lub zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza).

3. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu (np. dzierżawcy)

4. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego został określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz. U. poz. 789) i jest dostępny w Referacie Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, Ewidencji Działalności Gospodarczej, pokój nr 8 oraz na stronie internetowej: www.minrol.gov.pl. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Wniosek o zwrot podatku składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zależności od położenia gruntów rolnych w terminach: od dnia 1 lutego
do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji wójta będzie odbywać się
w następujących terminach:

1 Od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone
w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego,

2.Od dnia 1 października do 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia.

 

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2015 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1669), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (0,95 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Z wzorem wniosku i dodatkowymi informacjami można zapoznać się pod adresem: http://www.minrol.gov.pl/pol/Aktowka/Ogloszenia/Zwrot-podatku-akcyzowego

 

Załączniki:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

 

 

 
Mobilny Punkt Informacji Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 27.01.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich odbędzie się dyżur konsultantów Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat dotacji unijnych zapraszamy w godzinach 10:30-13:30.

Adres siedziby:

URZĄD GMINY W KOWALACH OLECKICH
Kościuszki 44

19- 420 KOWALE OLECKIE


Dodatkowe informacje można uzyskać w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Ełku,
telefon:
87 7341109

Serdecznie zapraszamy.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 i budżetu państwa, realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego

 
Harmonogram odbioru odpadów segregowanych na terenie Gminy Kowale Oleckie w 2015 r.

Odpady segregowane

9, 23 stycznia 2015 r.

10, 24 lipca 2015 r.

6, 20 lutego 2015 r.

7, 21  sierpnia 2015 r.

6, 20 marca 2015 r.

4, 18 września 2015 r.

3,17 kwietnia 2015 r.

9, 23 października 2015 r.

8, 22 maja 2015 r.

6, 20 listopada 2015 r.

5, 19 czerwca 2015 r.

4, 18 grudnia 2015 r.

 
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych na terenie Gminy Kowale Oleckie w 2015 r.

Chełchy, Dunajek, Główka, Golubie Wężewskie, Guzy, Jabłonowo, Koniszki, Rogówko, Szarejki, Stacze, Szeszki, Wężewo, Wierzbianki

12, 26 stycznia 2015 r.

13, 27 lipca 2015 r.

9, 23 lutego 2015 r.

10, 24 sierpnia 2015 r.

9, 23 marca 2015 r.

7, 21 września 2015 r.

7, 20 kwietnia 2015 r.

12, 26 października 2015 r.

11, 25 maja 2015 r.

9, 24 listopada 2015 r.

8, 22 czerwca 2015 r.

7, 21 grudnia 2015 r.

Cicha Wólka, Czukty, Kilianki, Kiliany, Mazury, Mściszewo, Rogajny, Sokółki, Szwałk, Zawady Oleckie, Żydy

13, 27 stycznia 2015 r.

14, 28 lipca 2015 r.

10, 24 lutego 2015 r.

11, 25 sierpnia 2015 r.

10, 24 marca 2015 r.

8, 22 września 2015 r.

8, 21 kwietnia 2015 r.

13, 27 październik 2015 r.

12, 26 maja 2015 r.

10, 25 listopada 2015 r.

9, 23 czerwca 2015 r.

8, 22 grudnia 2015 r.

Bielskie Pole, Borki, Borkowiny, Czerwony Dwór, Dorsze, Drozdówko, Golubki, Gorczyce, Kolonie II, Kucze, Lakiele, Leśny Zakątek, Monety, Piastowo

14, 28 stycznia 2015 r.

15, 29 lipca 2015 r.

11, 25 lutego 2015 r.

12, 26 sierpnia 2015 r.

11, 25 marca 2015 r.

9, 23 września 2015 r.

9, 22 kwietnia 2015 r.

14, 28 października 2015 r.

13, 27 maja 2015 r.

12, 26 listopada 2015 r.

10, 24 czerwca 2015 r.

9, 23 grudnia 2015 r.

Kowale Oleckie ul. Dworcowa, ul. Filipowska, ul. Głucha, ul. Gołdapska, ul. Kolejowa, Kolonie I,    ul. Kościuszki, ul. Kwiatowa, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Łąkowa, ul. Mereckiego, ul. Ogrodowa, Drozdowo

15, 29 stycznia 2015 r.

16, 30 lipca 2015 r.

12, 26 lutego 2015 r.

13, 27 sierpnia 2015 r.

12, 26 marca 2015 r.

10, 24 września 2015 r.

10, 23 kwietnia 2015 r.

15, 29 października 2015 r.

14, 28 maja 2015 r.

13, 27 listopada 2015 r.

11, 25 czerwca 2015 r.

10, 28 grudnia  2015 r.

Kowale Oleckie ul. Oś. Cegielnia, ul. Polna, ul. Poprzeczna, ul. Sikorskiego, ul. Sportowa,              ul. Topolowa, ul. Usługowa, ul. Wiejska, ul. Witosa, Daniele, Stożne

16, 30 stycznia 2015 r.

17, 31 lipca 2015 r.

13, 27 lutego 2015 r.

14, 28 sierpnia 2015 r.

13, 27 marca 2015 r.

11, 25 września 2015 r.

13, 24 kwietnia 2015 r.

16, 30 października 2015 r.

15, 29 maja 2015 r.

16, 30 listopada 2015 r.

12, 26 czerwca 2015 r.

11, 29 grudnia 2015 r.

Odbiór odpadów z nieruchomości wielorodzinnych – raz w tygodniu ( w każdy piątek)

W przypadku braku dojazdu w okresie zimowym spowodowanym trudnymi warunkami atmosferycznymi odpady zostaną odebrane w najbliższym wyznaczonym terminie.

Odbiór popiołu z nieruchomości jednorodzinnych -     19.02.2015 r.

27.04.2015 r.

30.12.2015 r.

Odbiór popiołu z nieruchomości wielorodzinnych -     19.02.2015 r.

27.04.2015 r.

22.10.2015 r.

30.12.2015 r.

Odpady wielkogabarytowe zbierane  będą 29.06.2015 roku oraz 23.10.2015 roku po wcześniejszym   zgłoszeniu   telefonicznym   przez właściciela nieruchomości do firmy Eko tel. 87 568 30 16.

 
Ogłoszenie Wójta Gminy Kowale Oleckie

Wójt Gminy Kowale Oleckie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowale Oleckie”, które realizowane będzie w 2015 roku, w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna

1. Dofinansowanie obejmuje pokrycie kosztów wykonania usługi polegającej na:

1) demontażu, zabezpieczeniu, załadunku, transporcie na składowisko, rozładunku, zważeniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest,

2) zabezpieczeniu, załadunku, transporcie na składowisko, rozładunku, zważeniu
i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

2. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace będzie firma spełniająca warunki określone w aktualnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie gospodarki odpadami azbestowymi.

3. Zadanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Kowale Oleckie o dotację przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

4. . Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i innych elementów budowlanych.

5. Dofinansowanie wynosi 100% kosztów usunięcia, transportu i utylizacji odpadu zawierającego azbest.

6. Termin składania wniosków: do dnia 27 lutego 2015 r., w Urzędzie Gminy Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44, 19 – 420 Kowale Oleckie.

7. Wszelkich informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Kowale Oleckie – Piotr Masalski, tel. 87 523 82 79 wew. 39.

8. Wnioski do pobrania na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Kowale Oleckie: bip.gmina.kowale.fr.pl,  w siedzibie Urzędu – pokój nr 8 oraz u Sołtysów wsi.

9. Wnioski złożone po w/w terminie nie będą uwzględniane do realizacji w 2015 roku.

 

Kowale Oleckie, 10 grudnia 2014 roku

Załączniki

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 8